Bon podarunkowy Nowości Promocje Wyprzedaże RejestracjaMoje konto  
+48608054626

Twój koszyk jest pusty
W przechowalni: 0
Strona główna >> Nowości » Mój Prąd

 

Mój Prąd

Ruszył program „Mój Prąd” - Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Ruszył program „Mój Prąd” - Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Ruszył program „Mój Prąd” a oto najważniejsze informacje oraz załączniki:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 000 000 tys. zł., w tym: dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 1 000 000,0 tys. zł.,

Program realizowany będzie w latach 2019 - 2025, przy czym:

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2025 r.

2) środki wydatkowane będą do 2025 r. 

Koszty kwalifikowane

1) okres kwalifikowalności kosztów od 23.07.2019 r. do 31.12.2025 r., przy czym:

a) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);

b) zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenia mikroinstalacji do sieci;

c) koszty kwalifikowane: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) - wymaganym elementem instalacji są liczniki dwukierunkowe (koszt licznika nie jest kosztem kwalifikowanym). 

Warunki dofinansowania

1) kwota dotacji: do 5 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;

2) dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem ogłoszenia naboru wniosków;

3) dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;

4) dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej;

5) warunkiem wypłaty środków jest wstępna akceptacja wniosku o dofinansowanie przez NFOŚiGW i zatwierdzenie przez Ministra Energii;

6) nie wymaga się zabezpieczenia wierzytelności;

7) urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem;

8) Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania;

9) dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”;

10) w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego "Mój Prąd' do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania; 

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

Rodzaje przedsięwzięć

1) przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;

2) nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej. 


sitepromotor