Bon podarunkowy Nowości Promocje Wyprzedaże RejestracjaMoje konto   pl en
+48608054626

Twój koszyk jest pusty
W przechowalni: 0
Strona główna >> Warunki gwarancji

 

 1. Firma SitePromotor. gwarantuje sprawne działanie podzespołów wymienionych w tabeli zgodnie z wyszczególnionym okresem gwarancji (w miesią- cach) licząc od daty zakupu.
  • pozycje oznaczone symbolem GPxx nie podlegają gwarancji sprzedawcy! Te pozycje mogą być serwisowane wyłącznie we wskazanej sieci producenta, zgod- nie z warunkami karty gwarancyjnej dostarczanej wraz ze sprzętem. Okres gwarancji w tym wypadku jest podany tylko w celach informacyjnych.
  • pozycje, które oznaczone są w tabeli symbolami Rxx (np. R12) podlegają wyłącznie prawom rękojmii w okresie odpowiadającym liczbie po znaku R, liczonej w miesiącach. Tak oznaczony sprzęt nie posiada gwarancji.
 2. Na zestawy komputerowe firma udziela specjalnej 36-miesięcznej gwarancji. Polega ona na tym, że każdy element komputera objęty jest okresem gwarancji wg tabeli oraz okresem bezpłatnego serwisowania. Bezpłatnym serwisem nie będą objęte podzespoły nie zakupione w naszej firmie, a które mogą zostać dołożone do zestawu komputerowego w trakcie jego eksploatacji. Takie pozycje oznaczane są na gwarancji symbolem S36.
 3. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony maksymalnie do 28 dni roboczych.
 4. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do punktu serwisowego ul. Wołczyńska 37A, 60-003 Poznań na własny koszt (z wyjątkiem sprzętu zakupionego w sklepie internetowym, który dostarcza kupujący na koszt SitePromotor firmą spedycyjną DHL jako zwykła przesyłka kurierska. Tego typu przesyłka musi posiadać naklejony w widocznym miejscu numer RMA, który nadany zostaje przez serwis firmy Komputronik). W razie nie przedłożenia wraz ze Sprzętem (kopii) dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu objawów (wypełniona karta zgłoszenia reklamacyjnego), sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie przez Kupującego/Nabywcę warunków gwarancji.
 5. Sprzęt winien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym oraz musi być kompletny (opakowanie, dokumentacja, sterowniki, kable itp.). W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo (firma SitePromotor nie odpowiada w takim przypadku za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu).
 6. Po dokładnych oględzinach w serwisie i w przypadku wykrycia niezgodności z warunkami gwarancji również pod nieobecność reklamującego, gwarancja może być zakwestionowana i unieważniona. Sprzedawca wyłącza obowiązek powiadomienia kupującego na piśmie o odrzuceniu, roszczenia gwarancyjnego. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane: szkodliwym promieniowaniem, urazami mechanicznymi, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zwarciem instalacji elektrycznej, stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
 7. Pojęcie "wady sprzętu", o którym mowa w punkcie 3 niniejszej karty gwarancyjnej, nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych (także baterii i akumulatorów), a także instalacji i konfiguracji oprogramowania.
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana usterka nie występuje wg serwisu SitePromotor) pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę oraz transport w wysokości zgodnej z obowiązująca taryfą.
 9. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji stanie się niemożliwe, z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, niniejsza gwarancja wygasa. Powyższe zastrzeżenie dotyczy w szczególności sytuacji, gdy Sprzedawca nabył podzespoły stanowiące przedmiot niniejszej umowy gwarancyjnej od producenta lub dystrybutora, który znajdzie się w stanie upadłości, likwidacji, zaprzestania działalności lub zmieni zakres prowadzonej działalności.
 10. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania.
 11. W przypadku powstania zaległości finansowych, względem firmy SitePromotor, bądź jej prawnego kontynuatora, właściciel towaru oświadcza iż wyraża zgodę na zatrzymanie sprzętu reklamowanego w serwisie. Towar nie odebrany w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulegają przepadkowi na rzecz firmy SitePromotor bądź jej prawnego kontynuatora. Firma nie ma obowiązku dostarczenia Nabywcy zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.
 12. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.

Kupujący/Nabywca akceptuje warunki niniejszej gwarancji z chwilą podpisania dokumentu sprzedaży i odebrania towaru.

sitepromotor